Akcjonariat

Kapitał zakładowy Herkules S.A. wynosi 68 238 210,00 zł. (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych) i dzieli się na 34 119 105 (trzydzieści cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto pięć) nieuprzywilejowanych akcji serii A  o wartości nominalnej 2,00 zł każda, uprawniających do 34 119 105 (trzydziestu czterech milionów stu dziewiętnastu tysięcy sto pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU HERKULES S.A.

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Udział w liczbie głosów

AgioFunds TFI S.A.

7 114 371

20,85%

7 114 371

20,85%

Tomasz Kwieciński

5 633 897

16,51%

5 633 897

16,51%

Nationale Nederlanden PTE S.A

5 516 458

16,17%

5 516 458

16,17%

Pozostali

15 854 379

46,47%

15 854 379

46,47%

razem liczba akcji /głosów w kapitale zakładowym

34 119 105

 

34 119 105